Oferta » Zakres usług logopedycznych » Oferta logopedyczna

Oferta logopedyczna

 

Zakres usług logopedycznych:


  • Diagnoza - ocena stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje takie elementy jak:

       - wywiad z rodzicami dziecka, wywiad z pacjentem dorosłym;

       - badanie sprawności narządu artykulacyjnego pacjenta

       - badanie słuchu fonematycznego

       - badanie lateralizacji

         Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalane są   

         terminy zajęć i przekazane szczegółowe zalecenia do pracy w domu, która wspomaga

         terapię.

 

  • Terapia wad wymowy takich jak: 

            - Seplenienie (in. sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź,  sz, ż, cz, dż.

            - Reranie (In. Rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r 

            - Kappacyzmnieprawidłowa wymowa głoski k

            - Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g 

            - Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności - osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych, w rezultacie czego

           zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.

           -  Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l.

           -  Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są

           jako ustne (nosowanie zamknięte).

 

  • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji – dotyczy szczególnie takich zaburzeń jak: afazja, dyzartria, jąkanie. Głównym jej celem jest usunięcie lub złagodzenie nieprawidłowości w mowie, występujących zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych, u których komunikacjajęzykowa na skutek tychże zaburzeń jest zakłócona. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych, ukierunkowanych na nawiązanie kontaktu z pacjentem poprzez wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy oraz eliminacja logofobii i innych przyczyn wywołujących niechęć  do mówienia.

 

  • Wczesna interwencja logopedyczna - obejmuje pracę logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia (od urodzenia do około 3 roku życia). Wtedy to intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy.
    Wczesna interwencja logopedyczna polega na postawieniu diagnozy logopedycznej jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadza się terapię logopedyczną, polegającą na stymulacji rozwoju mowy dziecka.

 

  • Oferta dla placówek oświatowych i wychowawczych - gry i zabawy logopedyczne dla grup przedszkolnych. Jest to 10 cykl spotkań, zajęcia trwają 45 minut i odbywają się raz w tygodniu. Grupy tworzone są dla dzieci w przedziałach wiekowych:  trzylatki i czterolatki oraz pięciolatki i sześciolatki. Zajęcia obejmują zabawy i gry logopedyczne usprawniające takie funkcje jak oddychanie (pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, usprawnienie pracy przepony), artykulacja (ćwiczenia warg, języka, podniebienia miękkiego, a także wypracowanie czucia ułożenia poszczególnych artykulatorów i ich ruchu oraz fonacja (poznawanie właściwości głosu człowieka i własnych możliwości głosowych). Ponadto każde zajęcia zawierają ćwiczenia słuchowe, których celem jest nauka identyfikacji i różnicowania dźwięków mowy ludzkiej.