Oferta » Zakres usług psychologcznych » Oferta psychologiczna

Oferta psychologiczna

 

Zakres usług psychologcznych: • diagnoza poziomu funkcjonowania intelektualnego dzieci i dorosłych Skalami Wechslera- również do zaświadczeń lekarskich dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności

 

 • badanie funkcji poznawczych u dzieci, młodzieży i dorosłych (percepcja i pamięć słuchowa i wzrokowa, uwaga)

 

 • badanie osobowości oraz predyspozycji psychicznych

 

 • badanie przesiewowe dzieci i młodzieży z zakresie specyficznych trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji rozwojowej – dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia

 

 • diagnoza lateralizacji

 

 • poradnictwo psychologiczne

 

 • indywidualna terapia psychologiczna dzieci i dorosłych

 

 • terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczenia się o charakterze dysleksji – dysleksją, dysortografią, dysgrafią

 

 • trening koncentracji uwagi

 

 • zajęcia doskonalące skuteczne metody uczenia się

 

 • zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD

 

 • warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców

 

Zajęcia dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień  i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 10 - 12 osób).

Tematyka zajęć:

 • świadomość własnych celów wychowania
 • poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka
 • nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach
 • umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań
 • zachęcanie dzieci do współpracy
 • wspólne rozwiązywanie konfliktów
 •  poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny
 • wspieranie samodzielności dzieci
 • uwalnianie dzieci od grania ról
 •  wzmacnianie  poczucia własnej wartości u dzieci przez pochwałę opisową